Regulamin

Regulamin sklepu internetowego V-T.PL dla przedsiębiorców

Dział I

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.v-t.pl prowadzony jest przez firmę VALVO-TECT. B.H.U. Marian Dominiak, Tadeusz Dominiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres doręczeń: Warzymice 18 B, 72-005 Przecław, NIP 852-000-88-16, REGON 810252654, adres poczty elektronicznej: sklep@v-t.pl.

 2. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej oraz akceptacja plików cookies.

 3. Przez Klienta rozumie się osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.).

Dział II

Obowiązki Klienta przed zamówieniem towaru

 1. Klient przed zamówieniem towaru zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem oraz głównymi cechami produktu, które wskazane są po każdorazowym naciśnięciu na interesujący Klienta produkt.

Dział III

Sposób porozumiewania się Właściciela z Klientem

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem pisemnie lub za pomocą poczty internetowej e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty internetowej z adresu sklep@v-t.pl.

Dział IV

Kontakt z Właścicielem i koszty z tym związane

 1. Klient może szybko i efektywnie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail, przesyłając wiadomość na adres sklep@v-t.pl, listownie pod adresem Warzymice 18 B, 72-005 Przecław lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 482 41 32.

 2. Klient ponosi koszty porozumiewania się ze Sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy zgodne z cennikiem usług telekomunikacyjnych wynikających z zawartej przez niego umowy z operatorem usług telekomunikacyjnych. W przypadku porozumiewania się ze Sprzedawcą drogą listowną Klient ponosi koszty zgodne z cennikiem operatora usług pocztowych.

Dział V

Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą.

 2. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

  • a) jakie produkty zamówił,

  • b) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty) oraz na jaki adres ma zostać wystawiona faktura,

  • c) sposób dostawy (firma kurierska).

  • d) sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale VII niniejszego Regulaminu).

  • e) potwierdzenia złożenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub w przypadku zamówień telefonicznych wyraźne potwierdzenie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 3. Zakupiony towar wysyłany jest do klienta w terminie 3 dni od daty:

  • a) złożenia zamówienia w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”

  • b) zaksięgowania przelewu na koncie Właściciela w przypadku wybrania sposobu płatności za pomocą tradycyjnego przelewu.

 4. W przypadku braku zamówionych produktów w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.

 5. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 72 godzin lub zrezygnować z zamawianego Produktu albo z całości zamówienia.

 6. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Dział VI

Ceny towarów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów, które są dla Klienta widoczne przy składaniu zamówienia i ponosi je Klient.

 4. Przy zamówieniach do 30kg koszt dostawy wynosi 15,00 zł.

 5. Zamówienia o wadze 30 kg (i wielokrotność) są dostarczane Klientowi na koszt Sprzedawcy.

Dział VII

Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność przy odbiorze przesyłki.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek: Bank: ING Bank Śląski, nr 92 1050 1559 1000 0022 7107 0654

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dział VIII

Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia wad zawiadomi o tym Sklep.

 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@v-t.pl.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Dział IX

Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.

 4. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.

 7. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu siegajpozdrowie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz na życzenie faktury VAT.

 10. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

 11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedawca oraz Klient - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

 12. Sklep zastrzega sobie prawo do:

 • a) wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

 • b) zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,

 • c) wprowadzania nowych Towarów do Sklepu,

 • d) przeprowadzania zmian i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@v-t.pl