VPS samochody ci??arowe

VPS Radiator Flush

VPS Radiator Flush

Czy?ci i udra?nia uk?ad ch?odzenia.

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
46.00

Profesjonalna seria produktów Heavy Duty firmy Valvoline

Wyd?u?aj?ce si? okresy mi?dzy przegl?dami oraz zwi?kszone obci??enia silników samochodów ci??arowych i ci??kiego sprz?tu, sk?oni?y firm? Valvoline do opracowania gamy produktów zapewniaj?cych maksymaln? wydajno?? pracy i ochron? wszystkich typów silników Diesla.
Gama produktów Valvoline Professional Series Heavy Duty firmy Valvoline obejmuje produkty i us?ugi oferuj?ce warto?? dodan?, przywracaj?ce wydajno?? a tak?e poprawiaj?ce wytrzyma?o?? i ?ywotno?? pojazdów ci??arowych i ci??kiego sprz?tu.
Proste w u?yciu i niezwykle skuteczne produkty z serii Valvoline Professional Series Heavy Duty pomagaj? zwi?ksza? zyski przedsi?biorstwa dzi?ki wi?kszej wydajno?ci sprz?tu i zmniejszeniu jego awaryjno?ci.

VPS HD Engine Flush

 • Pomaga wyd?u?y? ?ywotno?? silnika
 • Przywraca i utrzymuje odpowiedni? wydajno?? uk?adu ch?odzenia
 • Usuwa kamie? powsta?y z twardej wody i inne szkodliwe osady
 • Emulguje olej i szlam wyp?ukuj?c je z uk?adu ch?odzenia
 • Usuwa lu?n? rdz? i kamie? kot?owy
 • Zapobiega gromadzeniu si? kwasów i innych substancji zanieczyszczaj?cych
 • Wyd?u?a ?ywotno?? ch?odnicy i pompy wodnej
 • Nie powoduje uszkodze? uszczelek, uszczelnie? i przewodów
 • Niezb?dny przy usuwaniu emulsji olejowej przy p?kni?ciu uszczelki pod g?owic?
 • Szybkie dzia?anie: 20-30 minut
 • Bezpieczny i ?atwy w u?yciu
produkty Valvoline