VPS samochody ci??arowe

VPS HD Diesel System Complete

VPS HD Diesel System Complete

Technologia V generacji do czyszczenia uk?adu zasilania.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
63.96

Profesjonalna seria produktów Heavy Duty firmy Valvoline

Wyd?u?aj?ce si? okresy mi?dzy przegl?dami oraz zwi?kszone obci??enia silników samochodów ci??arowych i ci??kiego sprz?tu, sk?oni?y firm? Valvoline do opracowania gamy produktów zapewniaj?cych maksymaln? wydajno?? pracy i ochron? wszystkich typów silników Diesla.
Gama produktów Valvoline Professional Series Heavy Duty firmy Valvoline obejmuje produkty i us?ugi oferuj?ce warto?? dodan?, przywracaj?ce wydajno?? a tak?e poprawiaj?ce wytrzyma?o?? i ?ywotno?? pojazdów ci??arowych i ci??kiego sprz?tu.
Proste w u?yciu i niezwykle skuteczne produkty z serii Valvoline Professional Series Heavy Duty pomagaj? zwi?ksza? zyski przedsi?biorstwa dzi?ki wi?kszej wydajno?ci sprz?tu i zmniejszeniu jego awaryjno?ci.

VPS HD Diesel System Complete

 • Maksymalizuje moc silnika
 • Poprawia rozruch na zimno
 • Zachowuje wydajno?? uk?adu zasilania
 • Redukuje zu?ycie paliwa
 • Usuwa osady, czy?ci wtryskiwacze i poprawia kszta?t strugi rozpylanego paliwa
 • Redukuje nadmiern? emisj? spalin spowodowan? osadami i niepe?nym spalaniem
 • Usuwa osady, czy?ci wtryskiwacze i poprawia kszta?t strugi rozpylonego paliwa
 • Redukuje nadmiern? emisj? spalin spowodowan? osadami i niepe?nym spalaniem
 • Zawiera dodatki poprawiaj?ce p?ynno?? paliwa w niskich temperaturach
 • Zwi?ksza liczb? cetanow?, dzi?ki czemu zwi?ksza si? sprawno?? spalania i zmniejsza dymienie silnika
 • Zapewnia równ? prac? silnika bez szarpa? i wibracji
 • Zapobiega korozji uk?adu paliwowego
 • Redukuje czas i koszty przestojów spowodowanych awariami uk?adu zasilania
produkty Valvoline