kosmetyki Valvoline

CARBURETTOR CLEANER

CARBURETTOR CLEANER

Szybko i bezpiecznie czy?ci ga?nik.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
18.57

Carburettor Cleaner

Zanieczyszczony ga?nik mo?e powodowa? wiele niekorzystnych zjawisk takich jak wzrost zu?ycia paliwa, podwy?szone zu?ycie oleju, zmniejszone osi?gi silnika. Dlatego nale?y utrzymywa? ga?nik w czysto?ci. Wiele aerozoli do czyszczenia ga?nika jest oparta na rozpuszczalnikach chloropochodnych. Sk?adniki te pod wp?ywem wysokich temperatur wyst?puj?cych w silniku wytwarzaj? wysoce truj?ce opary. Valvoline Carburettor Cleaner nie zawiera ?adnych dodatków chloropochodnych. Szybko i bezpiecznie usuwa zgromadzone w ga?niku osady i zanieczyszczenia bez potrzeby jego demonta?u. Mo?e równie? s?u?y? do mycia zewn?trznych powierzchni ga?nika.

Carburettor Cleaner

  • Czy?ci ga?nik i jego poszczególne elementy: gardziel, dysze i przepustnice
  • Bezpieczny dla katalizatorów i ga?ników sterowanych elektronicznie
  • Nie zawiera rozpuszczalników chloropochodnych
produkty Valvoline