dodatki uszlachetniaj?ce

RADIATOR STOP LEAK

RADIATOR STOP LEAK

Eliminuje nieszczelno?ci uk?adu ch?odzenia.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
16.97

Zatrzymuje wycieki w ci?gu kilku sekund

Wycieki p?ynu ch?odz?cego powsta?e w wyniku nieszczelno?ci mog? by? przyczyn? z?ej pracy uk?adu ch?odzenia i spadku sprawno?ci silnika. Mog? równie? do?? sporo kosztowa? i s? trudne do naprawy. Dlatego w?a?nie opracowali?my Valvoline Radiator Stop Leak, doskona?y produkt szybko eliminuj?cy nieszczelno?ci uk?adu ch?odzenia w najta?szy sposób. Zawiera specjalne dodatki molekularne i zwi?zki uszczelniaj?ce o w?a?ciwo?ciach antykorozyjnych. Mo?e by? stosowany ze wszystkimi typami p?ynów ch?odz?cych i we wszystkich typach uk?adów ch?odzenia. Zaleca si? stosowanie przy ka?dej wymianie p?ynu ch?odz?cego.

Radiator Stop Leak:

  • B?yskawicznie likwiduje nieszczelno?ci uk?adu ch?odz?cego
  • Poprawia efektywno?? uk?adu ch?odzenia
  • Nie blokuje kana?ów uk?adu ch?odzenia
  • Mo?e by? stosowany ze wszystkimi typami p?ynów ch?odz?cych oraz wod?
  • Nie zawiera cz?stek metali
produkty Valvoline