dodatki uszlachetniaj?ce

RADIATOR FLUSH

RADIATOR FLUSH

Czy?ci uk?ad ch?odzenia.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
17.47

Zapewnia efektywn? prac? uk?adu ch?odzenia

W trakcie eksploatacji silnika w uk?adzie ch?odzenia odk?ada si? kamie?, produkty korozji oraz inne osady i szlamy b?d?ce produktami degradacji p?ynu ch?odniczego. Przyczyniaj? si? one w znacznym stopniu do korozji uk?adu ch?odzenia. Dlatego wa?ne jest dbanie o czysto?? wn?trza uk?adu ch?odzenia. Obecnie nie ma bardziej efektywnego ?rodka czyszcz?cego ni? Valvoline Radiator Flush. Produkt ten, o specjalnie dobranych sk?adnikach, czy?ci uk?ad ch?odz?cy eliminuj?c olej, szlamy, usuwaj?c zanieczyszczenia i osady oraz tlenki korozyjne. Nie zawiera ?adnych kwasów mog?cych negatywnie wp?yn?? na elementy uk?adu ch?odz?cego. Poprawia wymian? ciep?a, zwi?ksza efektywno?? uk?adu ch?odzenia i sprawno?? silnika. Zaleca si? stosowa? ka?dorazowo przy wymianie p?ynu ch?odz?cego wlewaj?c zawarto?? butelki do ch?odnicy (nie do zbiornika wyrównawczego) i uruchomi? silnik na 10 minut, a nast?pnie wymieni? p?yn ch?odz?cy. Mo?na stosowa? w ka?dym typie uk?adu ch?odzenia i z ka?dym rodzajem p?ynu ch?odz?cego.

Radiator Flush:

  • Emulguje olej i szlam
  • Zwi?ksza efektywno?? uk?adu ch?odzenia
  • Usuwa osady i produkty korozji z bloku silnika, rdzenia ch?odnicy oraz przewodów i kana?ów ch?odzenia
  • Mo?e by? stosowany ze wszystkimi typami p?ynów ch?odz?cych
produkty Valvoline