VPS samochody osobowe

VPS SynPower Diesel FSC

VPS SynPower Diesel FSC

Technologia V generacji do czyszczenia uk?adu zasilania.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
43.42

SynPower Diesel  System Cleaners

Nowoczesne silniki, nowoczesna technologia

Nowoczesne silniki to mocno zaawansowane urz?dzenia powsta?e z du?o wi?ksz? precyzj? wykonania. Nawet niewielkie ilo?ci osadów w?gla (niedopalonego paliwa) mog? spowodowa? zaburzenia pracy silnika prowadz?c do zmniejszenia osi?gów i zwi?kszenia zu?ycia paliwa. Dodatki czyszcz?ce nowej generacji Valvoline SynPower to sprawdzone produkty, które usuwaj? szkodliwe osady, przywracaj?c moc silnika. Wysoce wydajne detergenty zastosowane w produktach czyszcz?cych Profesjonalnej Serii Valvoline czyszcz? wszystkie elementy uk?adu paliwowego, takie jak wtryskiwacze, zawory dolotowe, komory spalania i zawory wydechowe. Korzy?ci ze stosowania produktów Valvoline SynPower to: cichsze spalanie, mniejsze zu?ycie paliwa, optymalizacja stanu uk?adu wtryskowego oraz redukcja poziomu emisji spalin.

VPS Diesel  System Cleaners

  • Czy?ci zawory, wtryskiwacze, komory spalania
  • Przywraca wydajno?? paliwa
  • Redukuje poziom emisji spalin
  • U?atwia zimny rozruch silnika
  • Mo?e by? stosowany w nowoczesnych silnikach
produkty Valvoline