oleje samochody ci??arowe

ALL FLEET SAE 15W-40 (M) / 20L

ALL FLEET SAE 15W-40 (M) / 20L

API CG-4/CF-4/SJ, ACEA E2/B3/A2,
MB 228.1 & 229.1,
VW 501.01/505.00, MAN 271,
Volvo VDS, Caterpillar TO-2,
Mack EOL+

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
371.46

All-Fleet® - Valvoline Premium

Oleje Valvoline All-Fleet stworzono z my?l? o skróceniu okresów przestojów serwisowych, wyd?u?eniu ?ywotno?ci silnika i zaoferowaniu najni?szego kosztu operacyjnego. Te pó?syntetyczne i mineralne oleje silnikowe chroni? przed gromadzeniem si? sadzy i zanieczyszcze?, umo?liwiaj?c u?ytkownikom eksploatacj? silników w d?u?szych okresach mi?dzy przegl?dami i wymianami oleju. Dzi?ki doskona?ym w?a?ciwo?ciom ochrony przed korozj?, powstawaniem osadów i rozpraszaniu sadzy, All-Fleet przewy?szaj? zalecenia producentów dotycz?ce wyd?u?onych okresów eksploatacji mi?dzy wymianami oleju i zapewniaj? wysoki poziom ochrony w ka?dych warunkach u?ytkowania.

  • Wyd?u?ony okres eksploatacji
  • Lepsza ochrona antykorozyjna
  • Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem si? sadzy
  • Redukcja zu?ycia elementów silnika przy zmniejszonym zu?yciu oleju
produkty Valvoline