produkty MaxLife

MAXLIFE FUEL SYSTEM CLEANER

MAXLIFE FUEL SYSTEM CLEANER

Czy?ci i utrzymuje w czysto?ci uk?ad zasilania silbików benzynowych.
Redukuje osady i poprawia wydajno?? paliwa oraz moc silnika.
Zapewnia w?a?ciwe smarowanie pompie i wtryskom paliwa.
Redukuje emisje spalin.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
29.15

Wi?kszo?? pojazdów na naszych drogach przejecha?o ju? ponad 100.000 km – samochody te maj? zupe?nie inne potrzeby.

W miar? starzenia si? silników:

  • Osady we wtryskiwaczach i zaworach zmniejszaj? wydajno?? paliwa i moc silnika
  • Osady na t?okach i w komorze spalania powoduj? wyst?powanie spalania stukowego oraz z?y rozk?ad p?omienia
  • Powstaj?ce osady powoduj? narastanie warstwy osadów i zwi?kszenie zu?ycia paliwa

Rozwi?zanie… Dodatki Czyszcz?ce MaxLife

Dodatki czyszcz?ce elementy silnika MaxLife zosta?y specjalnie stworzone z my?l? o potrzebach silników z wi?kszym przebiegiem. Wysoce wydajne dodatki MaxLife utrzymuj? silnik w czysto?ci, zwi?kszaj?c moc i przed?u?aj?c jego ?ywotno??.

Kiedy stosowa? MaxLife?

W silnikach o wi?kszym przebiegu tworz? si? wi?ksze ilo?ci osadów ni? ma to miejsce w silnikach nowych. Valvoline zaleca stosowanie dodatków czyszcz?cych MaxLife co 5.000 km lub przy ka?dej wymianie oleju. Ju? po pierwszym zastosowaniu u?ytkownicy powinni odczu? znaczn? ró?nic?. Stosowanie dodatków czyszcz?cych MaxLife w d?u?szym okresie czasu pozwoli utrzyma? maksymalne osi?gi silnika. Jeden pojemnik wystarcza na maksymalnie 75 litrów paliwa.

  • Wysoce wydajne sk?adniki czyszcz?ce ograniczaj? tworzenie si? osadów i poprawiaj? osi?gi silnika
  • Specjalne dodatki czyszcz?ce wnikaj? g??biej i redukuj? osady na t?okach i spalanie stukowe w silniku
  • Zaawansowany technologicznie sk?ad chemiczny zapobiega przywieraniu zaworów i poprawia wydajno?? paliwa
  • Bezalkoholowa formu?a jest bezpieczna dla katalizatorów, sond i czujników
produkty Valvoline