produkty MaxLife

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 208L

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 208L

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
3632.93

Uk?ad ch?odzenia w pojazdach o przebiegu ponad 100.000 km mo?e potrzebowa? odmiennego traktowania.

W miar? starzenia si? silników:

  • Pojawiaj? si? osady wapienne i inne obni?aj?c wydajno?? uk?adu ch?odzenia
  • Przewody i uszczelki twardniej? i krusz? si?, zwi?kszaj?c ryzyko wyst?pienia awarii
  • Olej szybciej g?stnieje i mo?e utraci? cz??? swoich w?a?ciwo?ci ch?odz?cych podwy?szaj?c temperatur? pracy silnika

Rozwi?zanie… P?yn do Ch?odnic MaxLife Coolant

W przeciwie?stwie do zwyczajnych p?ynów do ch?odnic MaxLife zawiera dodatkowe sk?adniki, które chroni? uk?ad ch?odzenia i zwi?kszaj? jego wydajno??.

  • Dodatkowe inhibitory zapobiegaj? tworzeniu si? osadów wapiennych i innych
  • Specjalne dodatki regeneruj? uszczelki i chroni? cz??ci niemetalowe
  • Wyd?u?ony czas eksploatacji p?ynu do 5 lat
  • Spe?nia lub przewy?sza wymogi dla pojazdów wymagaj?cych specyfikacji G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
produkty Valvoline