produkty MaxLife

MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W-40 / 208L

MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W-40 / 208L

Syntetyczny
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4,
VW 502.00/505.00,
MB 229.3

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
6063.41

MaxLife jest pierwszym olejem silnikowym stworzonym specjalnie do samochodów z wi?kszym przebiegiem, powy?ej 100 000 km. Olej MaxLife zosta? oparty na specjalnej formule chemicznej UCT (Unique Chemical Technology) opatentowanej przez Valvoline. Dzi?ki tej zaawansowanej technologii uzyskujemy znaczne zmniejszenie zu?ycia oleju, redukcj? utleniania i powstawania osadów, popraw? elastyczno?ci uszczelek i doskona?e dzia?anie silnika. Skuteczno?? MaxLife, og?oszonego Produktem Roku przez miesi?cznik Lubricant’s World, zosta?a potwierdzona przez wiod?cy europejski niezale?ny instytut certyfikacji TÜV Nord. Oleje silnikowe MaxLife to idealne rozwi?zanie dla samochodów starszych, gdy? po??czone w?a?ciwo?ci tego produktu pomagaj? spowolni? proces starzenia i maksymalnie wykorzysta? moc i ?ywotno?? silników o du?ych przebiegach.

  • Stworzone dla silników z przebiegiem powy?ej 100.000 km
  • Specjalne komponenty regeneruj?ce uszczelki pomagaj? obni?y? zu?ycie oleju
  • Dodatkowe sk?adniki czyszcz?ce zmniejszaj? ilo?? osadów
  • Unikalne modyfikatory tarcia pomagaj? zapobiega? zu?yciu elementów silnika
  • Zaawansowane technologicznie dodatki zmniejszaj? do minimum proces rozk?adu i spalania oleju
  • Certyfikat instytutu TÜV Nord dla oleju MaxLife 10W-40

W pe?ni syntetyczna formu?a.
Dodatkowa ochrona elementów silnika podczas zimnego rozruchu.

 

produkty Valvoline