oleje samochody osobowe

SYNPOWER ENV C2 SAE 5W-30 / 1L

SYNPOWER ENV C2 SAE 5W-30 / 1L

API SM/CF
ACEA A5/B5-04, C2-04
Citroen*, Honda*, Peugeot*, Toyota*

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
47.11

 Oparte na w pe?ni syntetycznej bazie olejowej i najbardziej zaawansowanych na ?wiecie dodatkach uszlachetniaj?cych, oleje silnikowe SynPower zapewniaj? lepsze osi?gi, przewy?szaj?c standardy wydajno?ciowe wiod?cych producentów samochodów i wymogi silników produkowanych w technologii nast?pnej generacji – silników o zmniejszonym zu?yciu paliwa, ni?szym poziomie emisji spalin i wyd?u?onych okresach pracy miedzy wymianami oleju. Oleje silnikowe Valvoline SynPower zapewniaj? najwy?szy poziom ochrony silnika, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i w wysokich temperaturach.

  • Dzi?ki specjalnym dodatkom zmniejszaj? tarcie zapewniaj?c najwy?sz? wydajno?? mocy
  • Zapewniaj? lepsz? ochron? silnika podczas zimnego rozruchu i pracy przy wysokich temperaturach
  • Zmniejszaj? ilo?? szlamu i osadów, gwarantuj?c wysoki poziom czysto?ci silnika
  • Zapewniaj? doskona?? ochron? przed zu?yciem elementów silnika podczas wyd?u?onych okresów pracy mi?dzy wymianami oleju
  • Zmniejszaj? poziom emisji spalin i zu?ycie paliwa dzi?ki specjalnym sk?adnikom chemicznym
  • Przewy?szaj? obecne wymogi wydajno?ciowe praktycznie wszystkich wiod?cych producentów samochodów

Przewy?sza wymagania wiod?cych producentów samochodów.

 

Valvoline SynPower ENV C2 SAE 5W-30 to w pe?ni syntetyczny olej silnikowy typu „low SAPS”, czyli o niskiej zawarto?ci popio?ów siarczanowych, fosforu i siarki, do stosowania w najnowocze?niejszych silnikach – wsz?dzie tam, gdzie zmniejszone emisje gazów wydechowych oraz zwi?kszona wydajno?? spalania s? najwa?niejsze.
Doskona?a ochrona przed zu?yciem wyd?u?a czas pracy silnika.
Ten olej zosta? zaprojektowany tak, aby móg? wspó?pracowa? katalizatorami w pojazdach konsumenckich z silnikami diesla i filtrami cz?stek sta?ych (DPF), katalizatorami selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), oraz w pojazdach z silnikami benzynowymi i katalizatorami trójdro?nymi (TWC).

Poziomy wydajno?ci: API  SM/CF, ACEA C2-04, A5/B5-04.

* Olej mo?na stosowa? w pojazdach marek Peugeot, Citroën, Honda oraz Toyota, w których producent zaleca korzystanie z oleju silnikowego ACEA C2.
Nadaje si? równie? w do innych samochodów osobowych, w których producent zaleca korzystanie z olejów ACEA A5/B5 lub API SM/CF.

Przed rozpocz?ciem u?ytkowania zapoznaj si? z instrukcj? w?a?ciciela pojazdu!

produkty Valvoline